Polityka prywatności

Szanowny Kliencie, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych naszych Klientów oraz osób działających w ich imieniu jest GK-ELEKTRO sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 83, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000423574, NIP 7822548874, Regon 302109460, e-mail: biuro@gkelektro.com, tel.: +48 530 400 850.

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie:
wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzenie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w celu wykonania zawartej umowy, w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych), wówczas, gdy to będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora).

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.

4. Dane osobowe otrzymane od Klientów mogą być przekazywane dostawcom usług prawnych, doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), podmiotom świadczącym usługi wspierające prowadzenie przez Administratora jego działalności, tj. podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, informatyczne, w zakresie
archiwizacji i niszczenia dokumentów. Ponadto, wskazane dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji publicznej w ramach realizacji prawnie określonych obowiązków ciążących na Administratorze.

5. Dane osobowe uzyskane od Klientów przechowywane są w bezpiecznym miejscu przez okres niezbędny dla wykonania zawartej umowy, dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora – przez okres prowadzenia tego marketingu bezpośredniego.

6. Każda osoba fizyczna ma prawo, na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym RODO, do:
dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących naruszyło przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (dla Polski właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile taka zgoda została udzielona, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem, przeniesienia jej danych osobowych.

7. Każdorazowe podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych wymaganych przy zawieraniu umów na świadczenie usług oferowanych przez Administratora jest jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.

8. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

copyrights | 2019 GK ELEKTRO Realizacja: ADV Reklamiści